skip to Main Content
Heeft u vragen?
Bel of app: 06 21 879 860
| Dienstverleningsvoorwaarden

Dienstverleningsvoorwaarden

Dienstverleningsvoorwaarden Mediationpraktijk Utrecht en Omstreken

1.1  Mediationpraktijk Utrecht en Omstreken, hierna ook  ‘het kantoor’ genoemd, is een maatschap naar burgerlijk recht, met als vennoten John van de Bunt en Kim Hofman.

1.2  Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het kantoor opdracht(en) heeft verstrekt.

Opdracht

2.1  Op alle opdrachten en eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2  De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3  De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid

3.1  Iedere aansprakelijkheid van het kantoor en de aan het kantoor verbonden maten is maximaal beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door het kantoor voor de afgesproken werkzaamheden is gefactureerd en betaald gedurende maximaal één jaar.

3.2  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding indien niet binnen een half jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend werden, een vordering terzake bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

3.3 De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, indien hij op het moment van de schadegebeurtenis in verzuim is in de nakoming van enige verplichting jegens het kantoor.

Inschakelen derden

4.1  Bij het inschakelen van derden zal het kantoor zoveel mogelijk vooraf overleg hebben met opdrachtgever.

4.2  Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

Honorarium, kantoorkosten en verschotten

5.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door het kantoor vast te stellen uurtarieven. Het uurtarief wordt verhoogd met 21 % BTW.

Betaling

6.1  De werkzaamheden worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie, tenzij anders afgesproken.

6.2  Het kantoor kan de betalingstermijn verkorten, indien de betreffende opdracht daartoe aanleiding geeft.

6.3  Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is het kantoor gerechtigd aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke (handels)rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten forfaitair worden vastgesteld op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van € 250,00).

6.4  Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de declaratie te voldoen, is het kantoor gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Privacy beleid

7.1  Binnen de door de opdrachtgever gegeven opdrachten, verwerkt het kantoor persoonlijke en financiële gegevens. Deze informatie beslaat de volgende categorieën:

– persoonsgegevens;

– financiële informatie m.b.t. inkomsten en vermogen;

– juridische informatie m.b.t. onderwerpen zoals testament(en),   samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden.

Deze gegevens worden waar mogelijk door de opdrachtgever aangeleverd en in sommige gevallen met toestemming van de opdrachtgever bij derden opgevraagd.

De verkregen documenten en informatie worden waar mogelijk digitaal opgeslagen.

7.2 Na beëindiging van de samenwerking tussen de klant en het kantoor wordt het klantdossier gedurende 1 jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de laatste declaratie).  Na deze bewaarperiode wordt het dossier zonder nadere aankondiging vernietigd.

Het staat onze opdrachtgever vrij om te allen tijde het kantoor te verzoeken om de opgeslagen dossierinformatie en documenten te verwijderen. Op een dergelijk verzoek zal door ons binnen 1 maand gemotiveerd worden gereageerd.

7.3 Teneinde de mogelijkheid te hebben om, binnen het kader van de opdracht, namens opdrachtgever informatie met derden te kunnen delen wordt hiervoor, naast de opdrachtbevestiging ook specifiek door ondertekening van een volmacht toestemming van de opdrachtgever gevraagd. Deze volmacht kan te allen tijde door de opdrachtgever schriftelijk worden herroepen.

Toepasselijk recht

8.1  Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Back To Top
Chat openen